Hva vi gjør

Vi organiserer og gjennomfører lokale og nasjonale prosjekter og initiativer

Vi jobber for å være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge. Siden etableringen i 1993 har vi ledet samfunnsprosjekter og initiativer rundt om i landet.

  • Vi gir råd, anbefalinger og megler ved konflikt/uovernsstemmelser i medlemsorganisasjonene, og når muslimer opplever religiøs diskriminering, æreskrenkelse eller hatforbrytelser i storsamfunnet.
  • Vi gir høringsinnspill til saker som angår muslimer som gruppe i Norge, og er et kontaktpunkt for norske myndigheter i slike saker.
  • Vi er et talerør mot diskriminering, og tar til orde for at det norske fellesskapet må ha rom for etnisk og religiøst mangfold. I forlengelsen av dette er vi støttespillere for vern av alle religiøse minoriteters menneskerettigheter.
  • IRN samarbeider med journalister for å hjelpe dem med å gi et presist bilde av islam og muslimer. Foruten regelmessig å svare på mediehenvendelser, følger vi med på omtalen av muslimer og islam i den offentlige diskursen og skriver pressemeldinger og kronikker. Så lang vår kapasitet rekker, forsøker vi å korrigere og utfordre skjeve og villedende fremstillinger. I tillegg oppmuntrer vi til og applauderer nyansert og faktuell korrekt mediedekning. Gjennom årene har IRN blitt en respektert kilde for journalister og andre mediefolk.
  • IRN er i proaktiv dialog og samarbeider tett med barnehager, helsevesenet, skoler, universiteter, kriminalomsorgen, NAV, politiet, kommuner, departementer og andre offentlige instanser om spørsmål knyttet til islam og muslimer. Vi følger med på lovgivning og myndighetsaktiviteter som berører norske muslimer, og forsøker og være en kanal for opplysningsformidling mellom partene. Vi mottar jevnlig henvendelser fra lærere, studenter og andre som trenger innsikt eller innspill, og svarer så mange vi klarer.
  • IRN jobber målrettet mot den voksende islamofobien i Norge. Vi samarbeider med relevante offentlige instanser og gjennomfører prosjekter innen informasjons- og dialogarbeid for å forebygge muslimhets, ekskludering og diskriminering.
  • I lys av at vestlige muslimer og muslimske samlingssteder i senere år har vært mål for en rekke terrorangrep, jobber vi som paraplyorganisasjon for at moskeene i Norge sikrer sine bygg. Dette som ledd i å forhindre skade og tap av uskyldige menneskeliv, samt skape trygghet for brukere av moskeen.
  • Vi jobber for å engasjere norsk muslimsk ungdom: IRN Ungdom er en nystiftet ungdomsorganisasjon som bekjemper utenforskap blant og fremmedggjøring av norske muslimer. IRN ungdom fremhever betydningen av en norsk muslimsk identitet, oppklarer misforståelser om muslimsk ungdom og bygger broer mellom ulike trossamfunn.
Meny