Felles bønnetid

Ingen treff.
Category: Prosjekter

Imamene jobber med standardisering av definisjoner for bønnetider. Dette sammen med data fra observasjoner vil bli brukt til å utforme prinsipper for beregning av bønnetider.

Standardisering av bønnetid i Norge

Bønnetider i Norge har vært diskutert blant muslimer helt siden de første muslimske trossamfunnene ble etablert på 70- og 80-tallet. Problemet er at bønnetider for nordområder blir ujevn gjennom hele året og gir utslag av at i sommerperioder, blir maghrib, isha og fajr bedt i løpet av noen timer. Mens i vinterperioden, så blir duhr, asr og maghrib bedt i løpet av noen timer.

Islamske regler fra Koran og Sunna har klare definisjoner for start-tid og slutt-tid for fem daglige bønn og tilhørende andre daglige fenomener. Disse reglene brukes av muslimer som bor i normal sone på jordkloden, det vil si områder mellom ekvator og 45 grader sør/nord.

Det er Norges lokasjon i nordlige breddegrader, som gjør at muslimer og imamer i Norge, har prøvd å tilpasse seg unormale områder med måneder som gir normal tid og andre måneder som gir unormal tid. Muslimer i områdene 60+ grader nord (Norge, Sverige, Finland, Sibir, Alaska), har vært nødt til å finne sine lokale tilpasninger og variasjoner. Derfor har bønnetider vært gjenstand for kontinuerlig utvikling i takt med økende kunnskap om bønnetidsfenomener i Norge, og arbeidet med standardisering av bønnetider kan deles i følgende perioder:

  • Tidlig 80 tallet og 90 tallet, bønnetider lages enkeltvis pr moske, basert på astronomiske data og egne tilpasninger og gjerne med importerte metoder. Dette gav stor variasjon fra moske til moske.
  • Slutten av 90 tallet, lages bønnetider basert på innspill fra blant annet Dr. Shaukat og at natten deles på 7 deler. Dette brukes for å standardisere bønnetider på tvers av moskeer. Sikkerhetsmarginer blir fortsatt praktisert forskjellig.
  • På 2000 tallet er det mye diskusjon om hva som er lovlige bønnetider i unormale områder med unormale årstider. Moskeene i nord-områdene prøver å samarbeide om å lage bønnetider, basert på nærmeste «normalt sted» og «normal dato».

Den største svakheten ved dagens løsninger er at det ikke er begrunnet i lokale observasjonsdata, derfor blir det enkelt for de enkelte trossamfunn, å komme opp med nye forslag til bønnetider, slik at det skaper nye splittelser i allerede etablert enighet.

Anskaffelse av lokale observasjonsdata og arbeidet med dette, har vært nedprioritert, siden dette krever ressurser i form av tid og kapital.

Formålet med prosjektet

Arbeidet med standardisering av bønnetider i Norge krever at muslimer jobber sammen og har gitt grunnlaget for at arbeidet om en felles enighet om prinsipper for bønnetider i Norge, basert på lokale observasjonsdata og klare definisjoner på starttid og slutt-tid for de forskjellige bønnetider i unormale områder og unormal tid som befinner seg i Norge. Det er nå et sterkt ønske om standardisering av bønnetider blant de muslimske trossamfunnene i Norge.

IRN ser også at de enkelte trossamfunn med årene endrer innstilling og gradvis sklir ut av avtaler om felles standarder og avtaler, basert på ulike årsaker. Det er nå derfor nedsatt en komite, som skal jobbe på tvers, innhente informasjon og utvikle gode prinsipper og standarder, slik at det utvikles robuste avtaler om standardisert bønnetider for hele Norge, som har basis i innsikt om lokale observasjoner og innsikt i naturfenomener som er forskjellig fra normale soner.

Islamsk Råd Norge sitt årsmøte av juni 2020, har endelig besluttet å sette i gang et slik prosjekt for å forene norske muslimer rundt felles prinsipper og standard for bønnetider i hele Norge. På bakgrunn av dette har det blitt satt ned en arbeidsgruppe «bønnetidskomite» bestående av fageksperter, imamer og moskerepresentanter. Denne komiteen skal jobbe med å kommunisere med alle muslimske trossamfunn i Norge, jobbe med å etablere begreper, prinsipper og beslutte standarder deretter basert på lokal observasjonsdata, prinsipper og andre forhold. Dette vil resultere i at det etableres en felles base med bønnetider for alle byer og lokasjoner i Norge. Alle digitale tabeller som på hjemmesider, trykket materiell som bønnetidstabell og applikasjoner, må deretter forholde seg til samme masterdata, slik at ulikheter kan unngås.

Komitee medlemmer

Følgende personer sitter i komiteen for «Felles bønnetider i Norge»:

IRN styre: Abdirahman Diriye og Hassan Ali

Imamer: Sikandar Madani, Muhammad Iqbal Fani, Kemal Amara, Ibrahim Saidy, mufti Tahir Aziz, Safwatullah Mojaddadi, Dr. Hamid Farooq, Abdilatif Ahmed.

Fagpersoner: Dr. Abdillah Suyuthi, Rizwan Syed og siv.ing. Imran Mushtaq.

Mer informasjon om prosjektet finner du på den offisielle nettsiden.

Funn fra observasjoner frem til midnatt

Imam Hamid Farooq forklarer funn fra observasjoner gjort 30.4.2021 frem til midnatt.

Imam Sakandar forklarer bønnetidsproblematikk

Presisering: Angående bilder som vises, så presiserer det under Isha observasjon, at bilder på kamera blir mørkere før det blir mørkt for øyet. Det er mørkt iht. øye som gjelder

More Projects

Custom Project Link openning in a new tab

Prosjekter
Project Example 3 – Blue
Project Example 2 – Pink
Meny