Moskésikkerhet

» Sannelig, etter hver motgang er det lettelse » (94:5)

I lys av at vestlige muslimer og muslimske samlingssteder i senere år har vært mål for en rekke terrorangrep, jobber vi som paraplyorganisasjon for at moskeene i Norge sikrer sine bygg. Dette som ledd i å forhindre skade og tap av uskyldige menneskeliv, samt skape trygghet for brukere av moskeen.

Arbeidsgruppen for sikkerhet og beredskap har utarbeidet en håndbok i sikkerhet for moskeene. Håndboken gir en oversikt over anbefalte sikkerhetstiltak som moskeer i Norge bør vurdere å iverksette. Håndboken er ment som et veiledningsdokument for moskeene og vi håper den gir et godt grunnlag for moskeenes videre arbeid med sikkerhet og beredskap.

Håndboken ble trykket i fysiske eksemplarer og har blitt distribuert til moskeene.

Vi har også arrangert flere seminarer for muslimske trossamfunn hvor sikkerhet/beredskap har vært sentralt tema.

HÅNDBOK I SIKKERHETSTILTAK FOR MOSKEER – IRN

Meny